Bình chọn Đề cử sách chứa đựng tinh thần khai phóng cho người trẻ

Đề cử những tác phẩm/dịch phẩm chứa đựng tinh thần khai phóng và tư tưởng tiến bộ, nhằm giúp các bạn trẻ có thể được truyền động lực để tự lực khai phóng bản thân.

Bài Giảng Cuối Cùng
Randy Pausch , Jeffrey Zaslow
7 bình chọn
7 bình chọn
6 bình chọn
Cà Phê Cùng Tony
Tony Buổi Sáng
5 bình chọn
Khuyến Học
Fukuzawa Yukichi
5 bình chọn
Đi Tìm Lẽ Sống
Viktor Emil Frankl
4 bình chọn
Trên Đường Băng
Tony Buổi Sáng
3 bình chọn
Nhà Giả Kim
Paulo Coelho
3 bình chọn
3 bình chọn
2 bình chọn
Đúng việc
Giản Tư Trung
2 bình chọn
2 bình chọn