Sách là 1 người bạn (1)
hãy xây dựng 1 cộng đồng lành mạnh về mặt tri thức lẫn sức mạnh bản thân