Trung Huỳnh đã cho trung (chưa là thành viên OBook) mượn sách
Trung Huỳnh đã thêm 1 sách vào thư viện