Thuật Dụng Ngôn
by Kevin Hall
1 reviews

Review sách Thuật Dụng Ngôn

T r a n đã review

Lời nói quả thật có sức mạnh vô cùng ghê gớm và việc sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp cũng là một việc vô cùng nan giải.