Tran Thanh Hien đã thêm 3 sách vào thư viện
Đồi Gió Hú
Emily Bronte
12
Út Quyên Và Tôi
Nguyễn Nhật Ánh
10
Đảo
Nguyễn Ngọc Tư
8