Phan Nguyễn Hoài Thu đã thêm 78 sách vào thư viện
Tôi Là Bêtô
Nguyễn Nhật Ánh
25
Đêm Hội Long Trì
Nguyễn Huy Tưởng
5
Nếu Có Bạc Triệu
Frank Cottrell Boyce
1