Sách 1
Fukuzawa Yuk...
Sách đã review 1
Thanhtung Nguyen đã review sách

Khuyến Học: Một cuốn sách đã làm lay chuyển tâm lý của người Nhật dưới thời Minh Trị

Trước kia tôi vẫn đặt câu hỏi tại sao cùng ở Châu Á, cùng chịu ảnh hưởng của Khổng giáo tại sao nước Nhật lại có thể trở thành một nước hung mạnh đến thế, sau khi đọc Khuyến Học và tìm hiểu các tác...

xem chi tiết