Thanh Trúc đã thêm 2 sách vào thư viện
Bạch Dạ Hành
Higashino Keigo
33