Sách có tag #Khoa_học_kỹ_thuật
1301 quyển sách
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer, SchÖnberger , Kenneth Cukier
1
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer - SchÖnberger & Kenneth Cukier
1
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer - SchÖnberger & Kenneth Cukier
1
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer, SchÖnberger , Kenneth Cukier
1
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer - SchÖnberger & Kenneth Cukier
1
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer, SchÖnberger , Kenneth Cukier
1
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer, SchÖnberger , Kenneth Cukier
1