Sách của tác giả: Nguyễn Phi Quỳnh, Phạm Phương Thảo