Sách của tác giả: Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như
7 quyển sách
P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số
Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như
1
P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số
Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như
1
Combo Marketing Căn Bản và Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số ( Tặng Kèm Sổ Tay)
Philip Kotler, Don Sexton, Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như
0
P.Kotler Tiếp thị 4.0
Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như
0
100k 70k
P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số
Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như
1
P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số
Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như
1