Sách của tác giả: Edmondo De Amicis
52 quyển sách
TÂM HỒN CAO THƯỢNG
Edmondo De Amicis. Người Dịch: Hà Mai Anh
2
Những Tấm Lòng Cao Cả
Edmondo De Amicis, Hoàng Thiếu Sơn
2