Sách Ecoblader (13)
Những quyển sách của Ecoblader tặng OBook http://www.ecoblader.com/
Sách tặng Event - Mini game (1)
Đây là những quyển sách mà OBook đã tặng trong các Event - Mini Game
Sách được tài trợ tặng Events (1)
Những quyển sách mới được tài trợ để OBook tặng cho các bạn trong events trên Web