Sách của nhà xuất bản: Kim Đồng
1496 quyển sách
Hoàng Tử Bé
Antoine De Saint-Exupéry
43