Nguyễn Thị Huệ Thảo đã thêm 5 sách vào thư viện
Thần Thoại Hy Lạp
Nguyễn Văn Khỏa
1
Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay
Luis Sepulveda, Phương Huyên
25
Đảo Giấu Vàng (Đinh Tị)
Robert Louis Stevenson
4