Nguyễn Thế Nguyên đã thêm 2 sách vào thư viện
Cô Gái Trên Tàu
Paula Hawkins, Huyền Vũ
2