Nguyễn Phước đã thêm 2 sách vào thư viện
NGƯỜI ĐUA DIỀU (IN LẦN THỨ 6)
Khaled Hosseini. Người Dịch: Nguyễn Bản
38