Sách Real, giữ kỹ. Trao đổi hoặc nhượng lại với giá hợp lí vui vẻ.
2 quyển sách