Review sách Về Tác Phẩm Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân

Nguyễn Linh đã review

Đây là một cuốn sách xứng đáng và đầy đủ cho những người nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh, một cuốn sách tập hợp những bài viết phân tích sâu sắc nhất của những nhà nghiên cứu hàng đầu hiện nay xung quanh Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt quanh tác phẩm "NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN" Của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, trong đó có thể kể đến hai bài viết của Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo với chủ đề:"Giá trị và ý nghĩa của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và cảu PGS.NDND. Lê Mậu Hãn với chủ đề "Một đảng và mỗi người, hôm qua là vĩ đại, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người ngợi ca, nếu không còn trong sáng nữa".

Có lẽ với nhiều người, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ tư tưởng thuần túy triết học, tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn và thực chứng hơn, chúng ta nhận ra, tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức thực tế và hữu dụng, mà cuốn sách này chính là một phần của chính tính thực tế ấy. Bản thân Bác đã viết trong chương đầu tiên của cuốn sách "Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta.", đó chẳng phải chính là lời khen, mà cũng chính là mục tiêu phấn đấu của mỗi một cán bộ, Đảng viên là hết mình phấn đấu, hết mình giữ ngọn cờ tiền phong đi đầu trong công việc hay sao?

Còn bài viết của PGS Lê Mậu Hãn- 1 trong 17 sinh viên đầu tiên được giữ lại của trường Đại học Tổng hợp khi xưa càng khắc họa vai trò và nhiệm vụ nặng nề của mỗi một Đảng viên:"Những lời cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị thực tiễn nóng hổi nhắc nhở chúng ta, trước hết là các cấp tổ chức của Đảng và Nhà nước phải tiếp tục triệt để đấu tranh để khắc phục loại trừ ra khỏi hàng ngũ cán bộ đảng và nhà nước của chúng ta sự tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhằm đẩy lùi nguy cơ lớn đang đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ. Nếu không ngăn chặn, đẩy lùi để cho nguy cơ đó tiếp tục gia tăng khó mà tránh khỏi dẫn đến sự sụp đổ của Đảng, của chế độ, do biết bao công sức, mồ hôi và máu của chiến sĩ, đồng bào cả nước phấn đấu theo ngọn cờ độc lập và tự do của Hồ Chí Minh tạo dựng nên.

Trong tình hình mới trước hết và cấp bách cần chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn học tập với hành động, nói đi đôi với làm. Song cần kết hợp giáo dục đấu tranh với thực hiện đấu tranh phê bình, kỷ luật, loại trừ các phần tử thoái hóa ra khỏi tổ chức của Đảng và Nhà nước; đặc biệt phải dùng pháp luật để trị, kiên quyết trị cho kỳ hết như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố và thực thi ngay từ những ngày đầu chính quyền cách mạng .

Một chế độ được ổn định và phát triển không chỉ dựa vào giáo dục mà phải thực hiện quyền tư do dân chủ, thưởng phạt nghiêm minh, thực hiên nghiêm túc tính pháp trị của chế độ dân chủ theo tư tưởng pháp quyền của Hồ Chí Minh."