Tôi biết về Che, biết về lí tưởng cao cả và ngưỡng mộ cuộc đời của con người huyền thoại ấy-một cuộc đời quên mình vì Cách mạng, vì Chủ nghĩa Xã hội.

Rằng biết rất nhiều như vậy, nhưng có lẽ tôi sẽ không thể hiểu được hết con người ấy. Những điều ấy chỉ có Fidel và Aleida hiểu rõ nhất.

Cuốn sách "Nhớ Che-Đời tôi cùng Che Guevara đã được Aleida viết sau hơn chục năm... đọc tiếp
John Black đã thêm 1 sách vào thư viện