Nguyen Duc Thanh đã thêm 1 sách vào thư viện
The Hate U Give
by Angie Thomas
3 reviews