2 quyển sách
Đắc Nhân Tâm
Dale Carnegie
38
Ngồi Khóc Trên Cây
Nguyễn Nhật Ánh
10