Sách 1
Cho Chang - In
Sách đã review 1
Mai Thanh Thảo đã review sách

*Review 1 : Hãy chăm socs mẹ - Shin Kyung-sook

Harvey Mackay – một trong những nhà diễn giả hàng đầu của thế kỷ 21 từng nói : “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: theo những người ta gặp và theo những cuốn sách ta đọc.”

xem chi tiết