Sách đã review 5
Lê Quang đã review sách

Summary sách Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên - Katherine Wagner

Cuốn sách dễ hiểu này mô tả 24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty.

xem chi tiết
Xem thêm 2 reviews