Sơ Đồ Tư Duy
by Tony Buzan - Barry Buzan
1 reviews

Phương pháp hay

Đọc dễ hiểu

Tuy nhiên hơi dài, có thể tác giả có ý đồ  khắc vào trí nhờ ng đọc nên nhiều chi tiết lặp lại nhiều

... đọc tiếp
Loading 1
Lan Anh đã thêm 1 sách vào thư viện
Loading 1