Lam Yên đã thêm 9 sách vào thư viện
Đảo
Nguyễn Ngọc Tư
7
Pippi Tất Dài
Astrid Lindgren
7
NGƯỜI ĐUA DIỀU
Khaled Hosseini. Người Dịch: Nguyễn Bản
32