Lam Yên đã thêm 9 sách vào thư viện
Đảo
Nguyễn Ngọc Tư
9
Pippi Tất Dài
Astrid Lindgren
6
NGƯỜI ĐUA DIỀU
Khaled Hosseini. Người Dịch: Nguyễn Bản
38