Những cuốn sách thiếu thu hút. Có thể đọc 1 lần rồi trôi tuột khỏi đầu mình
3 quyển sách