Đoàn Như Ngọc đã thêm 62 sách vào thư viện
Robinson Crusoe
Daniel Defoe
6
Hoàng Tử Bé
Antoine De Saint-Exupéry
44