Review sách Lấy Tình Thâm Mà Đổi Đầu Bạc

Dieu Linh Nguyen đã review

Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc - Vãn Tính

Cuốn trước mình tâm đắc bao nhiêu thì cuốn này làm mình thất vọng bấy nhiêu. Thay vì các chủ đề về độc lập, tự chủ tài chính, cách hành xử thông minh, lỗi viết văn sắc sảo như các cuốn sách trước, cuốn này của chị Vãn Tình hầu hết đều là chủ đề tình yêu, viết bị một chút lan man và cảm giác gần giống như các cuốn tản văn khác. Đặt hai ngôi sao và một chút thất vọng ở đây nè.