Sách mình bán lại với giả rẻ đa số sách còn mới vì không có hứng đọc.
7 quyển sách