Review sách Một Nghiên Cứu Về Các Nguyên Tắc Nhận Thức Của Con Người

Một vài comment là trong cuốn này Berkeley đã mở ra một vài suy nghĩ khá hay để sau này Hume hay Kant học tập và phát triển. Tuy nhiên nhiều lập luận của Berkeley làm mình không đồng tình, một phần do khác biệt niềm tin, một phần theo mình là do bản thân lý luận. Sẽ dễ hình dung hơn, phần nào, khi đọc cuốn này, theo dòng chảy từ Descartes, nếu người đọc đã xem Ma trận hay biết về Não trong cái lọ của Putnam (tiếc là người đời trước chưa có Ma trận để xem). Trong cuốn này Berkeley phản đối trừu tượng hóa (rất thú vị, mình sẽ đề cập đến vào một dịp khác), sự tồn tại của vật chất, khẳng định tính tồn tại trong tinh thần và tồn tại tức là được trải nghiệm, bàn 1 chút về ngôn ngữ, luận về khoa học, toán học và sự tồn tại của Chúa và Tinh thần.