Bên Kia Thiện Ác
by Friedrich Nietzsche. Biên D...
1 reviews

Review sách Bên Kia Thiện Ác

cuốn sách không chỉ viết về đạo đức mà còn viết về chủng tộc, giới tính, quốc gia dân tộc... các chương trong cuốn sách cũng vậy, dù có chủ đề rõ ràng nhưng không phải chương nào cũng chỉ viết về chủ đề đó, có khi chủ đề của chương sách còn không phải trọng tâm của chương. Lối viết của tác giả nhiều lúc không diễn giải dễ hiểu cho người đọc, ẩn dụ nhiều, ý tứ ẩn sâu trong câu chữ, lại dễ lan man như phía trên đã nói... nói tóm lại là mình nắm bắt được khoảng 40 - 50% nội dung là cùng thôi, chắc thế...