Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thuật ngữ quốc tế "folklore (phôn-clo)" - Văn hóa dân gian, được W J.Thom sử dụng đầu tiên vào năm 1846 để chỉ "phong tục, tập quán, nghi thức, mê tín, ca dao, tục ngữ... của người thời trước"

Quyển sách là tập hợp bài nghiên cứu của tác giả Trần Hữu Đức về văn hoá dân gian nói chung và của làng Tường Lai (Nghệ An) nói riêng.

#Sachabc

#Vanhoadangian

Reviews 0
Thông tin chi tiết