Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về tư tưởng chính trị "Dân là gốc", từ đó đi sâu phân tích vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, sự quy tụ, tập hợp, động viên và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Bước vào sự nghiệp đổi mới, vận dụng và phát triển tư tưởng "Dân là gốc" của cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Thiếu tướng, PGS. TS. Lê Văn Thắng, TS. Nguyễn Văn Tuân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
ISBN 8935279108367
Trọng lượng (gr) 380
Kích thước 16 x 24
Số trang 360
Giá bìa 137,000 đ