Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Từ điển tiếng Việt, cũng được gọi là Từ điển Hoàng Phê, là một công trình khoa học do tập thể các nhà khoa học thuộc Viện Ngôn ngữ học - cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ học hàng đầu của cả nước biên soạn dưới sự chủ biên của cố Giáo sư Hoàng Phê.

Từ Điển Tiếng Việt

NXB Đà Nẵng

Reviews 0
Thông tin chi tiết