Reviews 1

 Cuốn này là một dẫn nhập khá ổn để tìm hiểu về các tư tưởng phương Đông, bởi nội dung không quá nặng nề và cách viết kết hợp với cả các khía cạnh văn hóa liên quan tới các tư tưởng đó, nên khi đọc thì cũng có thể nắm được một chút về văn hóa luôn (có lẽ ảnh hưởng qua lại giữa tư tưởng và văn hóa là không ít). VD: đám cưới của đạo Hindu, tục đốt vàng mã, thờ cúng tổ tiên của người Trung Quốc...

Tuy vậy trong mỗi tư tưởng, các bài viết chưa được sắp xếp vào các đề mục lớn, tạo cảm giác hơi lan man, thiếu trọng tâm.

(đọc tiếp...)

Cá nhân mình khi đọc thì thấy mình giải bỏ được khá nhiều ngộ nhận và cũng tăng thêm một vài hiểu biết cần thiết, và bởi nội dung cuốn sách đề cập đến các tư tưởng xuất hiện từ trước và đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh mình nên mình thấy nội dung có nhiều nét gần gũi. VD: ảnh hưởng của Ấn Độ giáo tới đạo Phật, những bộ kinh khác ngoài Upanishad, phương pháp thiền khác ngoài Vipassana, Phật giáo đại/tiểu thừa, Phật giáo Tây Tạng, vị trí của Tuân Tử, Chu Hi... 

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 08-2019