Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới

Cuốn sách giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiện đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.

Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài 3: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Xây dựng và hoàn  thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bài 5: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Bài 6: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài 7: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động,  tích cực hội nhập quốc tế.

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây Đảng ở cơ sở.

Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ban Tuyên Giáo Trung Ương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045704936
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 19 x 13
Số trang 215
Giá bìa 27,000 đ