Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quyền Tự Do Kinh Doanh Theo Pháp Luật Liên Minh Châu Âu Và Việt Nam

Quyền tự do kinh doanh là quyền hiến định, được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành ở Việt Nam. Các đạo luật thể chế hóa quyền tự do kinh doanh đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, thông thoáng cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp, là cơ sở để khơi thông và huy động nội cũng như ngoại lực cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, như một tất yếu, tự do  kinh doanh cũng phải chịu giới hạn để bảo đảm cho chính các chủ thể của quyền tự do kinh doanh cũng như chủ thể của các quyền tự do khác có cơ hội cùng phát huy, sử dụng các quyền tự do đó của mình.

Cuốn sách Quyền Tự Do Kinh Doanh Theo Pháp Luật Liên Minh Châu Âu Và Việt Nam góp phần tìm ra cách tiếp cận, phương pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong mối quan hệ với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật cũng như các quyền tự do cơ bản khác là đặc biệt cần thiết cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn.

Cuốn sách tập trung trình bày bốn nội dung cơ bản:

Thứ nhất, hệ thống quan điểm của CJEU về nội hàm của quyền tự do cung cấp hàng hóa và quyền tự do cung cấp dịch vụ với tư cách là hai trong bốn quyền tự do kinh tế cơ bản ở EU.

Thứ hai, cách tiếp cận và phương pháp của CJEU trong việc xác định tính hợp pháp và hợp lý của các biện pháp hạn chế quyền tự do cung cấp dịch vụ trên cơ sở viện dẫn các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, đặc biệt là trật tự công cộng, đạo đức xã hội, quyền tự do hợp đồng và quyền tự do cạnh tranh.

Thứ ba, quan điểm pháp luật ở Việt Nam về quyền tự do kinh doanh, tiếp cận từ góc độ hạn chế quyền tự do kinh doanh.

Thứ tư, xem xét khả năng rút kinh nghiệm từ quan điểm của CJEU về quyền tự do cung cấp dịch vụ trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh trên phương diện lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Phan Huy Hồng, TS Nguyễn Thanh Tú
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211121508
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 279
Giá bìa 47,000 đ