Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Grandpa, Ben, Rosie, and Josh go to the playground, but it is cold. A new building is making a shadow on the park. Can Kelly the architect fix it? And why is a teenager climbing up a crane?

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Oxford University Press
Công ty phát hành Oxford University Press
ISBN 4176805669028
Giá bìa 72,000 đ