Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Vấn Đề Kinh Tế - Xã Hội Trong Cương Lĩnh

Nội dung của  cuốn sách được chia làm 4 phần:

Phần thứ nhất: Tổng quan kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong Cương lĩnh

Phần thứ hai: Vấn đề sở hữu và thành phần kinh tế

Phần thứ ba: Các vấn đề kinh tế cụ thể

Phần thứ tư: Các vấn đề về giáo dục - đào tạo

Với nhiều cách tiếp cận và lý giải khác nhau, nội dung các bài viết tập trung chủ yếu vào những về kinh tế, giáo dục - đào tạo mà Cương lĩnh nêu ra như: mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ ở nước ta; các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước; vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; sử dụng hợp lý vốn và lao động nông thôn; xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng; phát triển vùng kinh tế trọng điểm; tập đoàn kinh tế nhà nước; công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề công bằng xã hội, chính sách xã hội, giáo dục, nguồn nhân lực, thực hiện xóa đói giảm nghèo, gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc….

Mỗi bài viết trong cuốn sách chỉ nêu lên một khía cạnh nhỏ, một cách tiếp cận và góc nhìn riêng nhưng đó sẽ là những thông tin bổ ích, giúp các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý các cấp Đảng có nhiều kinh nghiệm trong việc góp phần định hướng vào sự nghiệp phát triển của đất nước, vào việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả GSTS Trương Giang Long, PGSTS Trần Hoàng Ngân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211109520
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 282
Giá bìa 39,000 đ