Nâng Cao Năng Lực Hiệu Quả Tham Mưu Của Các Cơ Quan Đảng Trung Ương Trong Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội XI Của Đả

by Hội Đồng Khoa Học Các Cơ Quan Đảng Trung Ương
0.0 0 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nâng Cao Năng Lực Hiệu Quả Tham Mưu Của Các Cơ Quan Đảng Trung Ương Trong Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội XI Của Đảng

Cuốn sách Nâng Cao Năng Lực Hiệu Quả Tham Mưu Của Các Cơ Quan Đảng Trung Ương Trong Việc Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội XI Của Đảng tập hợp một số bài viết đề cập việc tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, đã làm rõ nét hơn những công việc cần tham mưu, giúp Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước thực hiện việc hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ.

Đây là tài liệu quý giúp các cơ quan Đảng Trung ương có thêm cơ sở khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ khóa XI từ đó tham mưu giúp Trung ương Đảng đưa ra những quyết sách kịp thời, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hội Đồng Khoa Học Các Cơ Quan Đảng Trung Ương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211121058
Trọng lượng (gr) 490
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 455
Giá bìa 72,000 đ