Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Kiểm Toán Nhà Nước Sửa Đổi Năm 2015

Thời gian gần đây, Chính phủ, Bộ ngành và Kiểm toán nhà nước cũng ban hành một số văn bản pháp quy có liên quan đến lĩnh vực Kiểm toán nhà nước như: TT 67/2015/TT-BTC ngày 08-05-2015 Ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, QĐ 828/QĐ-KTNN ngày 21-05-2015 Ban hành quy chế phân cấp quản lý tài sản nhà nước của kiểm toán nhà nước, QĐ 828/QĐ-KTNN ngày 21-05-2015 Ban hành quy chế phân cấp quản lý tài sản nhà nước của kiểm toán nhà nước.

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ kiểm toán cập nhật và áp dụng kịp thời quy định mới nhất của Nhà nước về Kiểm toán Nhà nước, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội liên kết với Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyển sách: Luật Kiểm Toán Nhà Nước Sửa Đổi Năm 2015.

Nội dung sách gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi năm 2015)

Phần thứ hai. Quy định mới về bồi dưỡng kiến thức kiểm toán viên Việt Nam

Phần thứ ba. Quy định mới về tổ chức hoạt động của kiểm toán nhà nước

Phần thứ tư. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước Việt Nam và quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

Phần thứ năm. Quy định kiểm soát chất lượng, giám sát vi phạm về kiểm toán

Phần thứ sáu. Hướng dẫn công tác thanh tra tài chính.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quang Minh
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047911998
Trọng lượng (gr) 1860
Kích thước 28 x 20
Số trang 423
Giá bìa 335,000 đ