Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

Ngày 25-6-2015, Kỳ họp thứ 9 khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-9-2015); Và ngày 19-6-2015 Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016), Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016).Trong đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử, dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bố đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương; danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu, kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử, bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sung...

Nhằm kịp thời những thông tin pháp luật mới nhất đến các cơ quan ban ngành, Nhà xuất bản Lao Động đã cho biên soạn và phát hành cuốn sách: Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân. Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Phần thứ hai: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Phần thứ ba: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Phần thứ tư: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phần thứ năm: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan của UBND địa phương

Phần thứ sáu: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước tại địa phương

Phần thứ bảy: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Quang Minh
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045940259
Trọng lượng (gr) 1985
Kích thước 28 x 20
Số trang 399
Giá bìa 350,000 đ