Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lịch Sử Biên Niên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tập II)

Những sự kiện được trình bày trong tập 2 tập trung phản ánh quá trình lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền. Đó là quá trình Đảng ta từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng phác họa những nét cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam đến Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó cũng là quá trình Đảng ta lãnh đạo các cao trào 1930 - 1931 với đỉnh điểm là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào dân chủ 1936 - 1939 và thắng lợi rực rỡ của Cách mạng tháng 8 - 1945.

Với những nội dung nêu trên, những sự kiện được trình bày trong cuốn sách được lựa chọn, biên soạn trên cơ sở những tư liệu mới, kết quả nghiên cứu mới và những nhận định đánh giá mới mang tính khoa học.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Võ Nguyên Giáp
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211123052
Trọng lượng (gr) 980
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 1115
Giá bìa 167,000 đ