Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Hồng Lâu Mộng (Trọn Bộ 2 Tập)

"Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian."Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian."Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian."Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian."Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian."Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian."Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian."Hồng Lâu Mộng" là một bộ tiểu thuyết cổ đại đã làm say đắm biết bao độc giả. Tác giả không ai khác chính là Tào Tuyết Cần, nhà tiểu thuyết đời nhà Thanh, nhà văn sử học nổi tiếng của Trung Quốc. Bình sinh, tác giả vẫn chưa hoàn thành kiệt tác này (chỉ hoàn thành được tám mươi hồi đầu ) thì đột ngột qua đời. Về sau, cuối đời Càn Long, tiến sĩ Cao Ngạc viết tiếp thêm bốn mươi hồi nữa mới hoàn thành. Cốt truyện được xây dựng dựa trên nền lịch sử thịnh suy của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời. Nội dung chính của tác phẩm chủ yếu xoay quanh vấn đề bi kịch trong tình yêu, hôn nhân giữa Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn người đọc như: " Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc khi được sinh ra ", " Bào Ngọc đập nát ngọc ", " Lâm Đại Ngọc chôn hoa ", " Bà Lưu say rượu nằm ở viện Di Hồng "... 

Những tình tiết ấy cho đến nay vẫn còn rất ít nhiều người nhắc đến. Chính vì thế mà tác giả đã tuyển chọn, kèm hình ảnh minh hoạ để cải biên thành một tác phẩm mới, nhưng nội dung cốt truyện vẫn không hề bị thay đổi. Mục đích của tác giả làm như vậy cốt giúp các bạn nắm rõ nội dung của cốt truyện để cho tác phẩm không bị mai một theo thời gian.

Reviews 2

Tôi xem phim trước khi đọc truyện. Đến tận năm 20 tuổi tôi mới đủ tiền mua bộ này.

Phim version 1987 có Trần Hiểu Húc vào vai Lâm Đại Ngọc, vai diễn kinh điển chưa ai có thể vượt qua. Trần Hiểu Húc lúc đến casting từng nói: "Tôi sinh ra để đóng vai này". Hồi bé, cái thời chẳng có gì để xem nên tôi gần như choáng váng vì cảnh phim sao đẹp thế, diễn viên sao xinh thế. Giờ xem lại thì thấy hoa toàn là giả cắm lên cây, trang điểm quá đậm, chỉ có một điều đến giờ vẫn không đổi cảm xúc, chính là nhạc phim quá hay. Mỗi lần nghe tới khúc cuối, tôi lại nhớ đến di thể Vương Hy Phượng quấn trong tấm chiếu rách kéo lê trên tuyết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi thích Hồng lâu mộng.

(đọc tiếp...)

Hồng lâu mộng, như cái tên của nó, ban đầu là khung cảnh xa hoa, giàu sang, đẹp đẽ như giấc mơ. Nhưng mơ luôn phải tỉnh mà thực tế lại luôn phũ phàng. Khi giật mình tỉnh dậy, nhận thấy tất cả sang quý, sung sướng kia chỉ là một giấc mộng phù hoa, cảm giác thê lương lời nào tả xiết?! Kết thúc là sự suy tàn, sụp đổ của một gia đình danh gia vọng tộc, một quốc gia từng phồn vinh. Với tôi, Hồng lâu mộng là một khúc nhạc buồn, đầy tiếc nuối, xót xa.

Chắc vì tôi là phụ nữ nên trong Tứ đại kỳ thư, tôi thích Hồng lâu mộng nhất. Đẹp và buồn. Đẹp từ những áng thơ trong sách, những ẩn giấu lẫn phô bày về xã hội đương thời và thân phận người phụ nữ phong kiến.

Bản dịch phải nói là đỉnh cao dịch thuật (ấy thế nhưng tôi lại quên mất tên dịch giả rồi. Bản tôi đọc không phải bản trong hình minh họa đâu. Vì bìa này đẹp nên tôi mới mượn tạm thôi). Các cụ ngày xưa giỏi Hán văn ngang tiếng Việt nên mới có khả năng chuyển ngữ siêu phàm vầy. Tôi đọc sách rất quan tâm đến ngôn ngữ. Tôi không đọc chỉ để lấy nội dung mà còn đọc vẻ đẹp của văn chương và sẵn sàng bỏ sách nếu thấy phần dịch thuật không đủ tầm của bản gốc. Thật may, cả Hồng lâu mộng lẫn Tây du ký đều được chuyển ngữ vô cùng tốt.

Truyền thuyết kể rằng Giả Bảo Ngọc chính là viên linh đan Thần Anh được Nữ Oa luyện thành và Lâm Đại Ngọc chính là cây tiên Giáng Châu được Thần Anh chăm sóc, và cả hai có duyên nợ, chịu ơn nhau , đã đầu thai xuống trần để trả cái nợ ân tình đó.Từ đó dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần để trả duyên nợ, sinh ra bao nhiêu chuyện sau này.

Tào Tuyết Cần đã khéo léo mở đầu thiên truyện của mình bằng một huyền tích như thế. Tình yêu tay ba Lâm đại Ngọc - Giả Bảo Ngọc - Tiết Bảo Thoa đã rất được hâm mộ từ khi ra đời đến nay, là 1 trong tứ đại kỳ thư của nền một nền văn hóa lớn của nhân loại: Trung Hoa .

(đọc tiếp...)

Về 3 nhân vật chính : Giả Bảo Ngọc là cậu ấm trong phủ Vinh quốc, thông minh đĩnh ngộ song không tha thiết chuyện thi cử, Bảo Ngọc thích giao du với 12 tiểu thư xinh đẹp trong phủ hơn học hành. Song Giả Bảo Ngọc không phải là một nhân vật đơn giản, luôn bị giằng xé giữa tự do và những ràng buộc không thể thoát ra của gia đình và xã hội. Trong tình yêu cũng bị những ép buộc của gia đình, bắt anh ta phải chọn người phụ nữ không yêu,anh ta phản kháng lại bằng cách : bỏ đi tu khi phát hiện người vợ mới cưới không phải Đại Ngọc mà là Bảo Thoa... , đó là phản ứng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của Giả Bảo Ngọc

Lâm đại Ngọc cha mẹ mất sớm, được Giả mẫu đem về nuôi trong Vinh Phủ.Nàng có một tâm hồn thi phú, lại nhạy cảm, mảnh mai, thêm thân phận ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng lúc càng sầu bi, cô độc. Trong sách có những cảnh nàng thương khóc hoa "sớm nở tối tàn", tâm hồn nàng như một sợi tơ đàn mảnh mai sẵn sàng ngân lên vì những rung động mỏng manh nhất.

Tiết Bảo Thoa trái ngược hẳn với Lâm Đại Ngọc, Thoa mạnh mẽ, đúng kiểu người phụ nữ tam tòng tứ đức nên được gia đình Giả Bảo Ngọc chọn làm nàng dâu tương lai. Tuy nhiên, sau cùng nàng cũng không được hạnh phúc, được cưới gả cho người mình yêu, song Giả Bảo Ngọc lại không yêu nàng, không chấp nhận nàng là vợ mà bỏ đi...

Cả cuốn sách dày trên ngàn trang xoay quanh mối tình tay ba này, cùng với các nhân vật phụ xung quanh cũng khá đặc sắc, mà tiêu biểu là Phượng Thư, chi dâu của Bảo ngọc, sắc sảo, mưu mẹo, một tay quản cả đám phụ nữ của Vinh phủ... trên nền một xã hội quan lại quý tộc thời phong kiến trung quốc với tất cả những mặt tốt, xấu

Câu chuyện bắt đầu với sự xa hoa , rực rỡ của phủ Vinh với những tiểu thư, cậu ấm... kết thúc trong buồn thảm bởi sự phá sản của Vinh Phủ,cuộc sống vương giả như mây tan bèo dạt, như một "giấc mộng trong lâu đài mầu hồng"....

Thông tin chi tiết
Tác giả Tào Thuyết Cần
Dịch giả Vũ Bội Hoàng , Nguyễn Doãn Địch , Nguyễn Văn Huyến , Trần Quảng , Nguyễn Đức Thọ , Nguyễn Vân
Nhà xuất bản NXB Văn Học
ISBN 8935230007197
Trọng lượng (gr) 2160
Kích thước 16 x 24
Số trang 1644
Giá bìa 379,000 đ
Thể loại