Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giải Phóng, Đổi Mới Phát Triển Vì Chủ Nghĩa Xã Hội

Trong cuốn sách Giải Phóng, Đổi Mới Phát Triển Vì Chủ Nghĩa Xã Hội, theo các tác giả, một nội dung đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những thập niên đầu thế kỷ XXI là:

- Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, chúng ta phải tiếp tục làm rõ và khẳng định những đặc điểm của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, không chỉ hiện tại mà cả tương lai, dự báo triển vọng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và đặc điểm thời đại.

- Từ đó, xác định phương hướng và các giải pháp đúng đắn, hợp lý để tiếp tục giải phóng tối đa mọi nguồn lực đất nước, nguồn lực con người và dân tộc, tiếp tục đổi mới tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy nhanh và vững chắc sự phát triển đất nước, để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện mục đích cao đẹp là xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

- Chương I: Những vấn đề lý luận về giải phóng, đổi mới, phát triển;

- Chương II: Thực trạng của quá trình giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

- Chương III: Phương hướng và giải pháp tiếp tục giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cuốn sách góp phần luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả GSTS Nguyễn Văn Huyên
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211117679
Trọng lượng (gr) 360
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 438
Giá bìa 70,000 đ