Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Simon & Schuster; First Printing edition (2007)
ISBN 9999359578057