Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đỗ Mục - Nhà Thơ Tài Hoa Vãn Đường

Đỗ Mục (803-852), nhà thơ Đường, tự là Mục Chí, hiệu Phàn Xuyên, người huyện Vạn Niên, Kinh Triệu, Thiểm Tây (Trung Quốc). Đỗ tiến sĩ năm 828 đời Đường Văn Tông. Làm quan từ chức Tiết độ sứ Hoài Nam, Giám sát Ngự sử tại Lạc Dương. Sau bị đổi làm Thứ sử Hoàng Châu. Về triều, làm Khảo công lang, Tri chế cáo, rồi làm Trung thư xá nhân.

Ông là tác giả bài A Phòng cung phủ nổi tiếng.

Đỗ Mục - Nhà Thơ Tài Hoa Vãn Đường là các bài bình luận và giai thoại về nhà thơ Đỗ Mục.

Cuốn sách gồm có các nội dung chính sau:

Lời dẫn của người biên dịch

- Giai thượng phùng hữu nhân

- Đề Ô Giang đình

- Giang Nam xuân tuyệt cú

- Trương Hảo Hảo thi tịnh tự

- Gia tại thành nam

- Cửu nhật Tề Sơn đăng cao

- Ngụ đề

- Lữ túc

- Chu Pha tuyệt cú

- Đề Kính Ái tự lâu

- Tương Dương tuyết dạ cảm hoài

- Tặng biệt, nhị thủ.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jean, Francois Revel , Mathiew Ricard
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936065581296
Trọng lượng (gr) 750
Kích thước 22 x 15
Số trang 337
Giá bìa 90,000 đ
Thể loại