Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đại Hội XI Của Đảng Với Nhiệm Vụ Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa

Nội dung cuốn sách đề cập một cách tương đối toàn diện về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, như: mục tiêu, nội dung, phương thức... nhằm khẳng định quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Viện Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Quân Sự
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211116795
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 375
Giá bìa 61,000 đ