Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng Qua Các Nhiệm Kỳ Đại Hội Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần hệ thống hoá về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp từ khi thành lập Đảng đến nay trong Điều lệ Đảng các khoá, trong các báo cáo chính trị, báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.Nội dung cuốn sách gồm ba phần:Phần thứ nhất: Công tác kiểm tra, kỷ luật đảng từ ngày thành lập đến trước đổi mới, gồm 6 chương (Chương I đến Chương VI);Phần thứ hai: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, gồm 6 chương (từ Chương VII đến Chương XII);Phần thứ ba: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng từ ngày thành lập Đảng đến nay qua các kỳ đại hội (từ Hội nghị thành lập Đảng tháng 2-1930 đến nhiệm kỳ Đại hội XI tháng 1-2011) và một số vấn đề đặt ra, gồm 2 chương (từ Chương XIII và Chương XIV).

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786048659462
Trọng lượng (gr) 1836
Kích thước 27 x 19
Số trang 438
Giá bìa 350,000 đ